მისამართის არჩევა
Spar logo
მისამართის დამატება

წესები და პირობები

ძვირფასო მომხმარებელო,

მადლობას გიხდით SPAR-ით სარგებლობისთვის. აღნიშნული მომსახურების პირობები (შემდგომში: "პირობები") არეგულირებს თქვენს მიერ SPAR-ით სარგებლობის პირობებს, მათ შორის SPAR-ის ვებ-გვერდის მომსახურეობის პირობებს. (ერთობლივად მოხსენიებული როგორც: "სისტემა").

 

○ SPAR-ის სერვისების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს და ადასტურებთ, რომ თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და გამჟღავნება განხორციელდება SPAR-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

 

○ პროდუქტების შეკვეთით, უფლებას გვაძლევთ თქვენს მიერ შერჩეული გამყიდველებისგან მოგაწოდოთ სასურველი პროდუქცია, თქვენთვის სასურველ ადგილზე.

 

1. ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ ეთანხმებით შემდეგ პირობებს:

1.1.იძენთ თქვენთვის სასურველ პროდუქციას ვებ-გვერდის მეშვეობით და თქვენს მიერ მითითებულ ადგილას იღებთ სასურველ შეკვეთას

1.2.ეთანხმებით, რომ SPAR მიიღებს ნებართვას თქვენი თანხებით დაფაროს გამყიდველისგან თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქციის ღირებულება;

1.3. აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ გარდა თქვენსა და SPAR-ის შორის ცალკე არსებული შეთანხმებისა, SPAR არ ამყარებს თქვენთან საქმიან ურთიერთობას და არ გააჩნია საკუთრების უფლება იმ პროდუქციაზე, რომელსაც თქვენ შეიძენთ სისტემის მეშვეობით;

1.4.აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ SPAR-ზე გამოქვეყენებულ ყველა ფოტოგრაფიულ ნაწარმოებზე განსაკუთრებული საავტორო უფლებები ეკუთვნის შპს სპარს. უფლებისმფლობელის წერილობით თანხმობის გარეშე არ მოახდენთ ფოტოგრაფიული ნაწარმოებების რეპროდუცირებას ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით, გამრავლებას, გავრცელებას, საჯარო შესრულებას, საჯარო გადაცემას და სხვა ისეთ ქმედებას, რომელიც იწვევს ან შეიძლება იწვევდეს „საავტორო და მომიჯანავე უფლებების შესახებ“ კანონის დარღვევას

 

2. ჩვენი სერვისებით სარგებლობა

2.1.მომსახურების გამოყენებისათვის განკუთვნილი მიზნებისათვის, SPAR განიჭებთ შეზღუდულ (არა ექსკლუზიურ) უფლებას, გამოიყენოთ სისტემა SPAR-ის პოლიტიკის და პირობების შესაბამისად. თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ სერვისებთან წვდომა იქონიოთ მხოლოდ ე.წ. “ინტერფეისების” მეშვეობით, რასაც უზრუნველყოფს SPAR

2.2.სერვისების გამოყენებისთვის საჭიროა მომხმარებლის ანგარიშის შექმნა. თქვენ თანხმდებით, რომ ხართ პასუხისმგებელი ყველა მოქმედებაზე და ტრანზაქციებზე, რომელიც ხორციელდება თქვენი ანგარიშით ან თქვენი ანგარიშის გამოყენებით და რომ მიიღებთ ყველა ზომას, რათა თქვენი პაროლი და სხვა ანგარიშის პარამეტრები იყოს დაცული;

2.3.თქვენ ასევე თანხმდებით, რომ სერვისებთან წვდომისას ან გამოყენებისას იმოქმედებთ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში;

2.4.პატივისცემით მოეპყროთ მათ, ვისთან შეხებაც გექნებათ მომსახურებით სარგებლობისას, მათ შორის ადმინისტრატორს, კურიერს და SPAR-ის სხვა დამხმარე პირ(ებ)ს;

2.5. SPAR იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, მისი შეხედულებისამებრ, უარი თქვას შეკვეთაზე ან გააუქმოს იგი, ასევე უარი თქვას პროდუქციის ნაწილობრივ ან სრულ მიწოდებაზე.

2.6. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ SPAR-ის აწვდით მოსაზრებებს ან შენიშვნებს სერვისებთან დაკავშირებით, თქვენ ანიჭებთ SPAR-ის უფლებას გამოიყენოს მოსაზრებები, შენიშვნები ან კომენტარები ნებისმიერი მიზნისათვის შეზღუდვის ან ანაზღაურების გარეშე, SPAR-ის მიერ მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ახალი ფუნქციების დანერგვის მიზნით;

2.7. SPAR უფლებამოსილია განახორციელოს ახალი ფუნქციების დანერგვა, არსებული ფუნქციების შეცვლა/ამოღება, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე

 

3. ჩვენთან კომუნიკაცია

3.1. SPAR-ის მომხმარებლის ანგარიშის შექმნით, თქვენ უფლებას აძლევთ SPAR-ის დაგეკონტაქტოთ: ელ.ფოსტით, სმს ტექსტური შეტყობინებით და განხორციელებული ზარების მეშვეობით, თქვენს მიერ, SPAR-ის სისტემაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

3.2.იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ მიიღოთ სარეკლამო წერილები, ტექსტური შეტყობინებები ან სხვა განახლებული ინფორმაცია, შესაძლებლობა გეძლევათ ნებისმიერ დროს უარი განაცხადოთ წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული შეტყობინების მიღებაზე.

 

4. https://spargeorgia.com/-ს მიტანის სერვისი

4.1.SPAR ახორციელებს საყოფაცხოვრებო პროდუქციის მიწოდების სერვისს, რომელიც ანაზღაურების სანაცვლოდ აწვდის მომხმარებელს მის მიერ სისტემაში შეძენილ სასურველ პროდუქტს;

4.2. SPAR არ განსაზღვრავს შეკვეთის მინიმალურ ღირებულებას;

4.3. შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება შეკვეთის განთავსებიდან 45 (ორმოცდახუთი) წუთის განმავლობაში;

4.4.შეძენილი პროდუქციის შიგთავსის გათვალისწინებით, შეძენილი პროდუქტის შეფუთვას ირჩევს გამყიდველი.

4.5.დათქმულ დროში შეკვეთის ადგილზე მიტანა შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს ქვემოთგანსაზღვრული პირობების დადგომისას:

4.5.1. უამინდობის, საგზაო მოძრაობის ან სხვა გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში;

4.5.2. დიდი მოცულობის შეკვეთის შემთხვევაში.

4.6.მომხმარებელი ვალდებულია:

4.6.1. შეკვეთის ჩაბარების დროს შეამოწმოს შეკვეთა და წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში არ ჩაიბაროს იგი, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პრეტენზია გამოთქვას SPAR-ის კურიერის წინაშე ან/და დაუკავშირდეს SPAR-ის ოფისს;

4.7.მომხმარებლის მიერ შეკვეთის ჩაბარება გულისხმობს, რომ იგი ეთანხმება პროდუქციის ხარისხს და მას არ გააჩნია პრეტენზია შეკვეთაზე. შესაბამისად SPAR იხსნის ვალდებულებას პროდუქტთან დაკავშირებულ წუნსა თუ ხარვეზზე;

4.8. იმ შემთხვევაში, თუ ზედაპირული დათვალიერებისას მომხმარებელმა ვერ შეამჩნია შეკვეთაზე არსებული წუნი, ხოლო პროდუქტის გახნის შემდეგ იგი აღმოჩნდება გამოუყენებადი მოხმარების მიზნებისათვის (ვადაგასული, დაზიანებული, არავარგისი), SPAR უკან დაიბრუნებს ასეთ პროდუქტს ან განახორციელებს მისი ანალოგიური პროდუქტით ჩანაცვლებას;

4.9.SPAR-ის ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქტის ფოტოსურათი შესაძლოა არ იყოს რეალური პროდუქტის ზუსტი ამსახველი.

4.10. ასაწონი პროდუქტების შეკვეთის შემთხვევაში, წონაში შესაძლოა დაფიქსირდეს +-5%-იანი სხვაობა. იმ შემთხვევაში, თუ სხვაობა აღემატება აღნიშნულ პროცენტს, SPAR ნაღდი ანგარიშსწორების საფუძველზე აუნაზღაურებს მომხმარებელს არსებულ სხვაობას;

4.11. ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს შეძენის შემთხვევაში, გამოიყენება “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონითა და “მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სპეციალური ნორმები.

4.12. SPAR ვალდებულია დროულად ჩააყენოს მომხმარებელი საქმის კურსში:

4.12.1. გამომდინარე იქიდან, რომ SPAR-ის არ აქვს საკუთარი მარაგები და დამოკიდებულია კონკრეტული გამყიდველის მარაგებზე, შეკვეთის დროს შესაძლოა მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი პროდუქციის სახეობა ან/და რაოდენობა არ იყოს მარაგში. ასეთ დროს, SPAR ვალდებულია მოხმარებელს შესთავაზოს ჩანაცვლება სხვა პროდუქტ(ებ)ით ან ამოიღოს აღნიშნული პროდუქტ(ებ)ი შეკვეთიდან და მომხმარებელს უკან დაუბრუნოს პროდუქტში გადახდილი თანხა.

4.12.2. წინამდებარე მუხლის 4.12.1. პუნქტით დამდგარი შემთხვევის დროს მომხმარებელს უფლება აქვს მთლიანად გააუქმოს შეკვეთა და მოითხოვოს გადახდილი თანხის სრული ოდენობით უკან დაბრუნება, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) საბანკო დღისა.

4.13. გამყიდველის მიერ ინფორმაციის განახლება პროდუქციის ფასებზე, წონასა და მარაგებზე ხორციელდება დღეში ერთხელ ან რამდენიმეჯერ. შესაბამისად, მომხმარებლის მიერ შეკვეთისათვის გადახდილი თანხა ვალიდურია მხოლოდ კონკრეტული შეკვეთისათვის. პროდუქციის შეძენის შემდგომ ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემძენს გადახდილ თანხასა და ახალ ფასს შორის სხვაობა არ უნაზღაურდება.

4.14. მომხმარებლის მიერ პროდუქციის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, რეალიზებული პროდუქციის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაძლებელია პროდუქციის გამყიდველისათვის სრული ან ნაწილობრივი დაბრუნება. პროდუქციის ხარისხსა და ვარგისიანობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება გამყიდველს. გამყიდველი ასევე პასუხს აგებს უხარისხო შეფუთვით გამოწვეული ზიანისათვის და ეკისრება ხარჯების ანაზღაურების მოვალეობა.

 

5. სერვისის გამოყენების გაუქმება/შეწყვეტა

5.1. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვითოთ სისტემის გამოყენება ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

5.2. თავის მხრივ, SPAR უფლებას იტოვებს სისტემასთან წვდომა შეგიწყვიტოთ თქვენ ან ნებისმიერ სხვა მომხმარებელს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

 

6. მარეგულირებელი ნორმები

6.1.მოხმარების წესები და პირობები შედგენილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. დავის არსებობის შემთხვევაში ორივე მხარე ეცდება პრობლემის მოლაპარაკების გზით მოგვარებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმეს განიხილავს სასამართლო, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

 

7. ცვლილებები და დამატებები

7.1. აღნიშნული პირობები შეიძლება შეიცვალოს ან განხორციელდეს მასში დებულებების დამატება, რომელიც წარმოადგენს სრული შეთანხმების ნაწილს თქვენსა და SPAR-ის შორის.

7.2.თუ ამ პირობებში არსებული ნებისმიერი დებულება აღმოჩნდება არარელევანტური სასამართლოსთვის, ეს დებულებები გავრცელდება მხოლოდ მინიმალური სტანდარტით, ხოლო სარწმუნო და კანონიერი ძალის მქონე დებულებები ძალაში დარჩება სრული მოცულობითა და მნიშნელობით.

 

8. ცვლილებები პირობებში

8.1. არსებულ პირობებში ნებისმიერი სახის ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ განახლებულ წესებსა და პირობებს ჩვენს ელ. ვებ-გვერზე;

8.2. განსაკუთრებული ინტერესისა და მნიშვნელობის მქონე ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში აღნიშნული დამატებით გეცნობებათ სისტემაში თქვენთვის მოწოდებული შეტყობინების გზით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

8.3. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ განახლებულ წესებსა და პირობებს არ დაეთანხმებით, საშუალება გეძლევათ შეწყვიტოთ სისტემის გამოყენება.

 

9. საავტორო და მომიჯნავე უფლებებისა და სასაქონლო ნიშნების გამოყენება

9.1. SPAR პატივს სცემს და იცავს სხვის საავტორო და მომიჯნავე უფლებებსა და სასაქონლო ნიშნების გამოყენებასთან დაკავშირებულ, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესებს, “სასაქონლო ნიშნების” შესახებ საქართველოს კანონისა და “საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.

9.2. SPAR რეაგირებას მოახდენს ზემოაღნიშნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების ნებისმიერი სახის დარღვევის ყველა შესაძლო შეტყობინებაზე და უფლებას იტოვებს შეწყვიტოს ნებისმიერი ურთოერთობა მომხმარებლთან, მათ შორის განახორციელოს სისტემაში დამრღვევი მხარის პირადი ანგარიშის გაუქმება.

9.3. SPAR-ზე გამოქვეყენებულ ყველა ფოტოგრაფიულ ნაწარმოებზე განსაკუთრებული საავტორო უფლებები ეკუთვნის შპს სპარს. ფოტოგრაფიული ნაწარმოებების ყოველი ფორმით გამოყენებისას უნდა მიმართოთ SPAR-ის ადმინისტრაციას და მიიღოთ სათანადო ლიცენზია მათ გამოყენებაზე.

 

> წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული, სხვისი საავტორო და მომიჯნავე უფლებისა და სასაქონლო ნიშნების არასამართლებრივად გამოყენებასთან დაკავშირებული ფაქტის ამსახველი ქმედების შეტყობის შემთხვევაში, გთხოვთ ჩვენი სიტემის მეშვეობით მოგვაწოდოთ შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია.

 

10. საკონტაქტო ინფორმაცია

10.1. იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ კითხვები ან შენიშნვენი წესებსა და პირობებთან მიმართებაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: online@spargeorgia.com